جستجو

لطفا مبلغ عضویت را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۰۱۷۳۹۸۸۶۲ به نام روح اله بلوردی واریز نمایید و رسید را ارسال کنید تا دسترسی شما فعال شود.

با هزینه یک میلیون و پانصد هزار تومان قادر خواهید بود به بیش از 200 فونت تجاری و تایپوگرافی بهمراه فونت های همیاری و رایگان دسترسی داشته باشید

توضيحات

ﻣﻘﺪﻣﻪ  
ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘ اﻳﺮان ﻌﻠﻴ   2ﻖ ﻧﺴﺨﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدي 1 ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺮان ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ  ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺮدن و اﻓﺰاﻳﺶ   ﻫﺎي آن اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ  در آن  ﻋﺪم ، ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻜﺎﻻت   اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎﻳﻮﻧﻲ ﻛﺪ  در آن ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻼح ﺣﺮوف در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ در رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻓﺎرﺳﻲ ﻗﻮاﻋﺪ داراي  ﺧﺎﺻ اﺳﺖ ﻲ   ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮﻫﺎ ﻗﺎﻋﺪه اﻳﻦ   ﻫﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ  . ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ  اي ﻛﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺮ رويﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ اﻋﻤﺎل   ﻛﻨﻨﺪ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲﺧﻮدﻛﺎر    (InDesign  وWordدر اﻏﻠﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻧﺎزﻳﺒﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮدد و ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺑﺮﻃﺮف .  در ﻓﻮﻧﺖ  اﻳﺮان ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ درﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ازﻛﺸﻴﺪﮔﻲ  ﻫﺎي ﻛﻠﻤ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.  اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮﻧﺖ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي ﺑﺴﻴﺎري ازﻗﻮاﻋﺪي  ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺻﻮﻻ ﻗﻮاﻋﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  اي ﻳﻮﻧﻲ در ﻓﻮﻧﺖ   ﻛﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  ﻫﻤﻪ ﺳﻌﻲ دﺳﺖ اﻧﺪر ﺑﻮده ﻛﺎران ﭘﺮوژه اﻳﻦ  اﺳﺖ ﻛﻪ  وﻳﺮاﻳﺶ دوم ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ را در ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ اﺟﺮا ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﺗﻨﻮع در اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺎﻣﻞ  ﺗﺮ ﻛﺮدن آن در آﻳﻨﺪهﻻزم اﺳﺖ.  ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮب از اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﻮﺟﻪ  :  -  ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ  و ﺧﻂ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه  ﺑﺮ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ .  -  ﻫﻤﻪ ادﻳﺘﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻧﺖ اﻳﺮان ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ را ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﺎ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ  اﺳﺘﻔﺎده اﻣﻜﺎن   از اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ را داﺷﺘﻪ . ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺗﻮﺟﻪ .  -  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي  ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ را ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ و ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻋﻤﻞ .
-   ﺷﻮراي IranNastaliq از آﺧﺮﻳﻦ ﻧﮕﺎرش ﻓﻮﻧﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺖ  اﻃﻼع ﻋﺎﻟﻲ  ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻲ   ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ  اﻣﻜﺎن دارد ﺑﺮوز ﻣﺘﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ  رﺳﺎﻧﻲ ﻓﻮﻧﺖ ﺷﻮد ﺟﺎﺑﺠﺎ  )ﻛﺎراﻛﺘﺮﻫﺎ ﭼﻮن ﺷﻜﻞ   و ﻓﻀﺎي ﺑﻴﻦ ﺣﺮوف ﻓﻮﻧﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ( ﭘﺲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﻣﺘﻨﻲ را ﺑﺮ روي دو ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﻨﺪا از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ درﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﻳﻚ وﻳﺮاﻳﺶ ﻓﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﺷﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ . ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ: ﻟﻴﺘﻮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﭼﺎﭘﻲ ﻣﺘﻨﻲ را ﺑﻪ  ﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻲ ﻓﺮﺳﺘﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻳﻚ وﻳﺮاﻳﺶ واﺣﺪ ﻓﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻦ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻲ.دي. اف ﺑﻪ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.     
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ  1 در
اﻧﻮاع ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ  ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ :ﻛﺸﻴﺪه ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ،  ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي،  ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد،   ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ  اﺳﺖ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺮح آن در ذﻳﻞ آﻣﺪه  .  ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ: ﻣﻲ ﺣﺮوﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻢ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻮﺷﺘﻪ   ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:                      ﻓ        اﻳﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻔﺮد ﻳﺎ ﻣﺘﺼﻞ :  ﺎ       ﻣ       «ب» ﺣﺮوف «پ»، «ت»، ﻣﻲ «ث»، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﺤﺴﻮب   ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻳﺎ ﺣﺮوف آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ:               ي »ﺣﺮوف « ب، پ، ت، ث، ن، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در وﺳﻂ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻣﺠﺎزي ﻛﺸﻴﺪه  ﮔﺮدد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ :  ﺎ   ﻦ      ع     ر  اﺳﺖ «ف» ﺣﺮف ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻳﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﺣﻘﻴﻘﻲ :  
                                                    اﻳﻦ 1 ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از"ﻛﺸ ﻛﺘﺎب ﻴﺪه"  اﻣ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺘﺎد ﻴﺮ ﻓﻠﺴﻔﻲ اﺳﺖ.  
د        ز  و در اول و وﺳﻂ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﺠﺎ ﻣﻲ زي ﻣﺤﺴﻮب  ﮔﺮدد:  ﯾﺎد           ﻏﺎ            ﯽ  گ » ﺣﺮوف ﻧﻤﻲ « ك و در اول و وﺳﻂ ﻛﻠﻤﻪ ﻛﺸﻴﺪه   ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻫﻢ در اﻧﺘﻬﺎي ﻛﻠﻤﻪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد، ﻛﺸﻴﺪة ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ:  ﺪﯽ ﺖ : ﻣ  ﺪﯽ ﺢ :  ار     ﮐﻠ    ﻨ         «ي» ﺣﺮف ﺑﺮﮔﺮدان، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ و ﻫﻢ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺣﺮوف دﻳﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪه  ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻮد:      ﺣﺮوﻓﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮاي زﻳﺒﺎ ﺷﺪن ﻛﻠﻤﻪ و ﻳﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ .  ه »: اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از د « ج، چ، ح، خ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ق، م، ﺟﺰء  ﺳﺘﻪﻛﺸﻴﺪه ﻣﺠﺎزي ﻫﺎي  ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب  ﺷﻮﻧﺪ:             ا                               ﻂ      ﺮ                                   ﺳﺎ  ﻢ       م                    
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي   ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﺮوك:  ﻛﺸﻴﺪه  ﻣﻌﻤﻮل «و» ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ و ﻗﺎف آﺧﺮ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺮوك :  ) ﮐﻪ ﺧﺎص اﺖو ﯽ ﺪه  ﻮد (         ﻮد        ﻔﺎ  و ﺑﻌﻀﻲ از ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺮوك  اﻧﺪ:  وﻦ         ﻦ           آﻦ                ﻦ    ﻛﺸﻴﺪه ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺖ :  1.    «ك»ﺣﺮوف  «گ»و ﻛﻠﻤﻪ «ل»و در ﻫﻴﭻ  ﻧﻤﻲ اي ﻛﺸﻴﺪه  ﺷﻮﻧﺪ:  ﺪﯽ ﺖ :             ﯾﺎ              ﻧﻦ              ﮐﺪ  2.   «ب»ﺣﺮوف «پ»، «ت»، «ث»، «م»، «ن»، ﻧﻤﻲ «ي»، در اول ﻛﺸﻴﺪه  ﺷﻮﻧﺪ: ﺑﺎ               ﺑﻼ    ا          ﺮ ر  3.  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺣﺮوف در آﺧﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  : ب، پ، ت، ث،ج، چ، خ، ص، ض، ط، ظ، ف، ك، گ،ي          ﻄﺎ  . ﻫﺴﺘﻨﺪ 4 ﻛﺸﻴﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ واو و ﻳﺎ ﻗﺎف آﺧﺮ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻣﺘﺮوك و ﻳﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ :
ﻮ    ﻮ            ﻮ           ﻮ           ﻖ   . ﺣﺮوف 5 «ع» : ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ «غ»، «ط»،  «ف»، ﻣﻲ «ق»و در وﺳﻂ ﻛﻠﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد در ﺻﻮرﺗﻲ   ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺑﻌﺪ ﺳﻔﺮ، ﺷﻌﺮ، وﻟﻲ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺣﺮف  از )ع،غ،ف،ق ( ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺜﻞ :ﻓﻘﺪان ﻗﻔﺎ، (ﻧ ﺣﺮف ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ را ﻤﻲ ، ﻛﺸﻴﺪ ﺗﻮان  ﺪﯽ ﺖ :ﻘﺪﺎر ﺎ  ﺪﯽ ﺢ:       ا    ر               6.    «ي»ﺣﺮف ﺷﻮد «ن» در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﺧﺮ ﻛﺸﻴﺪه ﻧﻤﻲ  ﺪﯽ ﺖ:         
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ 7 دو ﺣﺮف ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ  ﮔﻴﺮد ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻫﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف دﻳﮕﺮ ﻗﺮار  . در آن ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ دو ﺣﺮف ﻛﺸﻴﺪة ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ . ا                ﺪه     
 
از ﭼﻪ وﻳﺮاﻳﺸﮕﺮي ﺗﻮان ﻣﻲ  ﻧﻤ اﺳﺘﻔﺎده ﻮد  و ﭼﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖﻛﺮد  
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﻲ ﻛﺪ  ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ﻛﻨﻨﺪ  و ﻣﺸﺨﺼﺎ در آنﻣﻲ ﺗﻮان  ﻓﺎرﺳﻲ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﺮدﻣﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻮﻧﺖ اﻳﺮان ﻧﺴﺘﻌ وﻳﮋﮔﻲ ﻠﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﻳﻜﻲ از   ﻫﺎيﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ  اﻳﻦاﺳﺖ  ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺣﺮوف از ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ) ﺧﻂ ﻛﺮﺳﻲ  (ﻧﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ   و ﻣﻮرد اﻳﻦ  )  (ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ Contextual Alternateاﺻﻼﺣﺎ ﻳﻜﻲ از  ﻳﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﻮﻧﺖ   ﻛﺪاﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻲ  ﺷﻮد و ﺑﻌﻀﻲ ازوﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﻫﺎ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ   ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪهﺑﺎ  اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ را ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﻲ  ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ داد ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ .  ﻓﻮﻧﺖ  اﻳﺮان ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در     Word ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Notepadو وﻳﻨﺪوز)ﻓﺮض ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﺶ (  ﺑﺪرﺳﺘﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده  ﺷﻮد. در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  Adobe ﻫﺎي  ME ﻧﺴﺨﻪ  OpenType ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ  Contextual Alternate ﮔﺰﻳﻨﻪ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.    CorelDraw در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از ﻓﻮﻧﺖ اﻳﺮان ﻧﻤﻲ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ     X5 ﺗﻮاﻧﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ وﻳﺮاﻳﺶ از اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﺪ ﻛﻪ ﺣﺮوف ﻏﻴﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ را ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮد  ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده .  اﻳﻦ ﻧﻜﺎ ت د را در ﻧﻈﺮ ا ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺷﺘﻪ :  -    Justify ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف دﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ و از در اﺳﺘﻔﺎده   اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪﭘﺎراﮔﺮاف  ﻫﺎ راﻛﺸﻴﺪه ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ﺣﺪ  ﻣﻲ  ﻛﻨﻨﺪ ﺗ space اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف را ﺑﺎ ﺑﻜﺸﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻮﻧﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ درﺳﺖ . - ﻣﻲ ﺷﻤﺎ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در     Illustrator اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ CorelDraw ﺑﺎ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ و آن را ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ . -  دروﻳﺮاﻳﺸﮕﺮﻫﺎي ﮔﺎﻫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻲ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻮﻧﺖ   ﻣﺘﻔﺎوتﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ داده  ﺷﻮد.  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪوﻳﺮاﻳﺸﮕﺮ ﻣﺒ ﻨﺎ اﺳﺖ Notepad وﻳﻨﺪوز   و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺷﻜﻞ درﺳﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ.  
 
 
   
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﻫﺎي ﻓﻮﻧﺖ   ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﺣﺮف را ﺑﻜﺸﻴﻢ :ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﻴﺪن ﻫﺮ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ  ﺣﺮف ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ    ﻛﻠﻴﺪ، را ﺑﺰﻧﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﻓﺮض آن  . اﺳﺖ SHIFT + J  در وﻳﻨﺪوز ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﺣﺮوف  )ﻣﺎﻧﻨﺪ ب(  ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮف  ، ﻻزم اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﮔﻴﺮد را ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺻﻮرت .  ﻧﻜﺘﻪ:  زدن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻛﺸﻴﺪﮔﻲﻃﻮل ﻫﺎي    3 ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺣﺮوف را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﺻﻼح ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﻪ  4 ﻧﻘﻄﻪ و  5 ﻧﻘﻄﻪ و  7 ﻧﻘﻄﻪ و ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ) ﻣﻨﻈﻮر ﻃﻮل ﺣﺮف ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﻄﻪاﺳﺖ ( زدن ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ از ﺣﺮوف را در ﭘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ از ﻋﻼﻣﺖ ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  در اﻳﻦ ﻓﻮﻧﺖ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗ اﺳﺖ ﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ در آﻧﻬﺎ اﺷﺘﺒﺎه   ﺑﻌﺪ از زدن ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺣﺮوف ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻧﻤﻲ اﻳﺠﺎد  ﺷﻮد ﺑﺎ وﻟﻲ   ﭼﻨﺪ ﺑﺎر زدن ﻛﻠﻴﺪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﺎدرﺳﺘﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺣﺮوف ﻣﻲ اﻳﺠﺎد   ﺷﻮد ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن اﻳﻦاﺳﺖ  ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎلﺣﺮوف  از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺧﻂ ﻛﺮﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﻏﻠﻂ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻣﻲ آﻳﺪ.  ﻣﺜﺎل:   ﻮ            ﻮ-        ﻮ        ﺑــﻮ  
ﺣﺎﺻﻞ از  zwj اﺳﺘﻔﺎده  ﺣﺮف در اﻳﻦﻓﻮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻓﻮﻧﺘﻬﺎي ﻳﻮﻧﻲ  ﻛﺪﻧﻤﺎﻳﺶ ﻟﻴﮕﺎﺗﻮري ﻏﻴﺮ  ) ﺑﺪون اﻋﻤﺎل ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺣﺮوف(   ﺣﺮوفاﺳﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ:   ﻻ   ل Å   ﺎ  ﻢ       ﻟ Å  م   ﺑﻮد Notepad در ﻧﻤﺎﻳﺶ آن ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻮاﻫﺪ :  
 

اين متن فقط براي نمايش است. اين متن قابل کپي کردن در موبايل يا لپ تاپ نيست. اين فونت ها بصورت مستقيم در موبايل قابل استفاده نيست.

پيش نمايش زنده

زبان فارسي از فارسي باستان نشأت گرفته‌است.
1234567890 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

زبان فارسي از فارسي باستان نشأت گرفته‌است.
1234567890 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

زبان فارسي از فارسي باستان نشأت گرفته‌است.
1234567890 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

زبان فارسي از فارسي باستان نشأت گرفته‌است.
1234567890 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

زبان فارسي از فارسي باستان نشأت گرفته‌است.
1234567890 ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۰

فارسي يا پارسي يکي از زبان‌هاي هندواروپايي در شاخهٔ زبان‌هاي ايراني جنوب غربي است که در کشورهاي ايران، افغانستان، تاجيکستان و ازبکستان به آن سخن مي‌گويند. فارسي زبان رسمي کشورهاي ايران و تاجيکستان و يکي از دو زبان رسمي افغانستان (در کنار پشتو) است. زبان رسمي کشور هندوستان نيز تا پيش از ورود استعمار انگليس، فارسي بود.
زبان فارسي از زبان قديمي تر فارسي ميانه (يا پهلوي) و آن نيز خود از فارسي باستان نشأت گرفته‌است. اين دو زبان قديمي تر برخاسته از ناحيه تاريخي پارس در حدود استان امروزي فارس در جنوب ايران هستند. فارسي ميانه به عنوان گويش رسمي در زمان ساسانيان در ديگر سرزمين‌هاي ايراني گسترش زيادي يافت به طوري که در خراسان بزرگ جايگزين زبان‌هاي پارتي و بلخي شد و بخش‌هاي بزرگي از خوارزمي‌زبانان و سغدي‌زبانان نيز فارسي‌زبان شدند. گويشي از فارسي ميانه که بعدها فارسي دري نام گرفت پس از اسلام به عنوان گويش استاندارد نوشتاري در خراسان شکل گرفت و اين بار با گسترش به سوي غرب به ناحيه پارس و ديگر نقاط ايران بازگشت.

زبان فارسي را پارسي نيز مي‌گويند. زبان فارسي در افغانستان به طور رسمي دري و در تاجيکستان تاجيکي خوانده شده‌است.
در سال ۱۸۷۲ در نشست اديبان و زبان‌شناسان اروپايي در برلين، زبان‌هاي يوناني، فارسي، لاتين و سانسکريت به عنوان زبان‌هاي کلاسيک جهان برگزيده شدند. بر پايهٔ تعريف، زباني کلاسيک به شمار مي‌آيد که يکم، باستاني باشد، دوم، ادبيات غني داشته باشد و سوم در آخرين هزاره عمر خود تغييرات اندکي کرده باشد.
فارسي از نظر شمار و تنوع ضرب‌المثل‌ها در ميان سه زبان اول جهان است.دامنه واژگان و تنوع واژه‌ها در فارسي هم‌چنين بسيار بزرگ و پرمايه‌است و يکي از غني‌ترين زبان‌هاي جهان از نظر واژه‌ها و دايره لغات به‌شمار مي‌آيد. در کمتر زباني فرهنگ لغاتي چون دهخدا (در ۱۸ جلد) و يا فرهنگ معين (در ۶ جلد) ديده مي‌شود.

متعدد ضرب المثل اور متعدد ضرب المثل کے لحاظ سے فارسی دنیا کی پہلی تین زبانوں میں شامل ہے۔ فارسی میں الفاظ اور الفاظ کی مختلف قسمیں بھی بہت بڑی اور امیر ہیں اور الفاظ اور الفاظ کے اعتبار سے دنیا کی امیر ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ کم زبانوں میں ، دہکھوڈا (18 جلدوں میں) یا کچھ لغت (6 جلدوں میں) جیسی لغات دیکھی جاتی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَکُم مِّنَ الْکُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيکُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿التوبة: ١٢٣﴾

ثمة محاولات تاريخية عديدة لتفسير خطوط الإنسان، ولكن المحاولات الأولى في تحليل الخط أجراها الشاعر الأمريكي إدجار آلان عندما قام بتحليل بعض خطوط اليد وأسمى هذا عِلم الأوتوجرافيري. إلا أن بقي تحليل الخط كنوع من الفلسفة أكثر منه عِلمًا وكان دومًا محل جدل، إلى حين القرن التاسع عشر مع صدور أول كتاب في «عِلم الجرافولوجي» باللغة اليونانية على يد الطبيب كاميلو بالدو الإيطالي الجنسية. وفي أواخر القرن التاسع عشر، أسّس المفكر الألماني لودوينجكليجس مؤسسة خاصة بهذا العِلم أسماها «الجمعية الألمانية للجرافولوجي». وبعد ذلك، صدرت أول جريدة تهتم بعِلم الجرافولوجي. وأخيرًا اعترفت المؤسسات الأكاديمية بـالجرافولوجي وقامت بتدريس هذا العِلم فيها، ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى الفرنسيين الذين ساهموا في وضع أصوله وقواعده. ثم وجد الجرافولوجي قبولًا مطلع عام 1915 عن طريق نشاط الجمعية الأمريكية للـجرافولوجي التي أسسها لويس رايس. من ناحية أخرى، كان الدكتور فؤاد عطية، وهو أمريكى الجنسية من أصل مصري، أول من وضع حجر الأساس لهذا العِلم باللغة العربية. وقد توالت الجهود للتعمق في هذا المجال وتم إنشاء العديد من المؤسسات والجمعيات والمعاهد في دول كثيرة. فموضوع تحليل الشخصية عن طريق الخط هو اليوم عِلم قائم بذاته له قواعده العلمية المستندة إلى مجموعة من الأبحاث والتجارب والتحليلات، وكذلك له أساتذته وعلماؤه ونظرياته ونطاقات تطبيقه.

The Persian language is classified as a continuation of Middle Persian, the official religious and literary language of the Sasanian Empire, itself a continuation of Old Persian, the language of the Achaemenid Empire. Persian is a pluricentric language and its grammar is similar to that of many contemporary European languages. Persian gets its name from its origin at the capital of the Achaemenid Empire, Persis, modern-day Fars Province, hence the name Persian (Farsi).A Persian-speaking person may be referred to as Persophone

نصب فونت در ويندوز

راهنماي نصب فونت در ويندوز

ابتدا به پوشه محل ذخيره سازي قلم هايي که از سايت دريافت کرده ايد وارد شده و قلم هاي مورد نظر را انتخاب و بر روي گزينه Copy کليک کنيد. همچنين مي توانيد بر روي آنها راست کليک کرده و گزينه Copy را انتخاب کنيد و يا حتي از کليد ميانبر Ctrl+C استفاده نمائيد . در منوي Start کلمه Control را تايپ نمائيد تا گزينه Control Panel نمايان گردد. بر روي آن کليک کنيد . بعد از بازشدن پنجره Control Panel بر روي گزينه Category و سپس گزينه Large Icons کليک کنيد . همانطور که مشاهده مي کنيد، تمام گزينه هاي Control Panel نمايش داده مي شود و لازم است شما بر روي گزينه Fonts کليک کنيد . ليست قلم هاي موجود در ويندوز به شما نمايش داده مي شود. از گزينه Organize بر روي گزينه Paste کليک کنيد تا قلم ها بر روي ويندوز نصب گردد .

چگونه فونت گوشي را تغيير دهيم؟

چگونه فونت گوشي را تغيير دهيم؟

اگر به دنبال تغيير فونت‌ها هستيد، اين‌کار به سادگي هرچه تمام‌تر انجام مي‌شود. آيکن تنظيمات را لمس کنيد.در ادامه آيکن Display را لمس کرده و گزينه Screen zoom and font را انتخاب کنيد.در اين منو، شما مي‌توانيد بزرگ‌نمايي صفحه را تغيير دهيد. همچنين گزينه‌هايي در ارتباط با اندازه فونت در اختيار شما قرار دارد. اما اگر اين صفحه را تا پايين پيمايش کنيد، به بخش Font Style مي‌رسيد که در آن همه فونت‌هاي قابل انتخاب براي گوشي خود را مشاهده مي‌کنيد.اگر چند فونت محدود نشان داده شده در اين بخش باب طبع ميل شما نيست، گزينه‌اي براي دانلود فونت‌ها در اختيار شما قرار دارد.در پايين منوي Font Style گزينه Download Fonts را لمس کنيد تا ببينيد چه اتفاقي مي‌افتد. (بايد واي‌فاي گوشي‌تان روشن باشد.)با اين‌کار به فروشگاه Galaxy Apps وارد مي‌شويد که در آن مي‌توايند فونت‌هاي جذابي که سامسونگ ارائه مي‌کند را مشاهده کنيد. البته براي استفاده از يکسري فونت‌هاي جذاب اين بخش بايد هزينه آن‌را پرداخت کنيد!اگر دوست داريد تنها فونت‌هاي رايگان را مشاهده کنيد گزينه Top Free که در بالاي صفحه قرار دارد را لمس کنيد.

آموزش روش‌هايي براي تغيير فونت در iOS

آموزش روش‌هايي براي تغيير فونت در iOS

هيچ راهي براي تغيير فونت پيش فرض ايفون بدون جيلبريک وجود ندارد، اما شما مي‌توانيد خصوصيات فونت را با استفاده از برنامه‌هايي تغيير دهيد. يکي از اين برنامه‌ها AnyFont است که فونت‌هاي مختلفي را براي استفاده در اختيار کاربران قرار مي‌دهد. البته اين برنامه امکان تغيير فونت‌هاي سيستمي را به کاربر نمي‌دهد، اما مي‌توانيد از آن براي تغيير فونت برنامه‌هاي مختلف استفاده کنيد. AnyFont قيمتي برابر با ۱٫۹۹ دلار دارد و شما مي‌توانيد آن را به صورت مستقيم از اپ استور دانلود کنيد.استفاده از AnyFont بسيار ساده است و اين برنامه فرمت‌هاي مختلف فونت از جمله TTF، OTF يا TCC را پشتيباني مي‌کند. با يک جستجوي ساده در اينترنت مي‌توانيد به تعداد زيادي از فونت‌هاي رايگان دسترسي پيدا کنيد. يکي از روش‌هاي راحت براي اضافه کردن فونت دلخواه به AnyFont، ايميل آن به خودتان و باز کردن آن در ايميل آيفون است. موقع باز کردن آن را با AnyFont باز کنيد و خود برنامه شروع به دانلودش مي‌کند. بعد از قبول بخش‌هاي مختلف در نهايت فونت را نصب کنيد و از آن در برنامه‌هاي مختلف بهره ببريد.

يادداشت هاي قلم فونت ایران نستعلیق (2)

ایراد از فونت نیست این باگ سیستم عامل هست. مثلا این مشکل در ویندوز در آفیس ۲۰۱۳ حل شده اما توی بقیه جاها چون پشتیبانی نمیشه مشکل داره

سلام و خداقوت چرا تمام فونت های نستعلیق کمتر حرفی به "کا" و یا "گا" میچسبه مثلا کلمه دانشگاه درصورت نوشتن خراب میشه

نگارش يادداشت

لطفا براي نگارش يادداشت در سايت عضو شويد يا با نام کاربري وارد سايت شويد.