جستجو

معرفی فونت ایرانی دیما

خط و قلم هویت ماندگار و معرف هر زبان و مملکتی است ، هر مملکتی که دارای خط و قلم بوده به استقلال فکری رسیده و توانسته تا فرهنگ و تاریخ خویش را مکتوب کند. ما ایرانیان بدلیل مسلمان شدن و تاثیر اقوام اعراب بر روی فرهنگمان خواسته یا نا خواسته دارای قلمی بر پایه حروف عربی هستیم ، تکلم به این زبان برای مدت زیاد در ایران نیز یکی از دلایل گسترش این خط و زبان بوده است.

اما از زمانی که خطاطان ایرانی احساس کمرنگ شدن هویت ایرانی را کردند ، اولین قلم ایرانی متولد شد ، با این کار حس استقلال نیز در هر ایرانی با دیدن قلم ایرانی نستعلیق یا نسخ فارسی زنده شد.

اکنون ما نیز قصد داریم تا بی هیچ چشم داشتی قلم و خط و زبان فارسی را در اینترنت زنده کنیم و تا می توانیم این را قلم های فارسی را گسترش دهیم تا همگان به زیبایی خطوط اصیل و زیبای فارسی پی ببرند و دنیای اینترنت را با نگاهی نو و قلم های زیباتری ببینید.

این پروژه به صورت بازمتن و آزاد ارائه شده تا همه ایرانیان با هر قصد و توانی در آن شرکت کنند تا بتوان قلم هایی تولید کرد که در شان خط و زبان فارسی باشد.

قلم هایی برای هویت ایرانی در وب

روح الله بلوردی طراح